loading

Socijalnim dijalogom do kvalitetnih radnih mjesta u graditeljstvu i turizmu

Socijalnim dijalogom do kvalitetnih radnih mjesta u graditeljstvu i turizmu

Naziv projekta: Socijalnim dijalogom do kvalitetnih radnih mjesta u graditeljstvu i turizmu (šifra: UP.04.2.1.06.0027)
Korisnik: Sindikat graditeljstva Hrvatske
Partner: Sindikat turizma i  usluga Hrvatske
Početak projekta 24.07.2020. – trajanje dvije godine
Ukupna vrijednost projekta: 988.928,19 kuna 
Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda

__________________________________________________________________________________________________

Sindikat graditeljstva Hrvatske u partnerstvu sa Sindikatom turizma i usluga Hrvatske u sklopu dvogodišnjeg projekta,  proveo je istraživanje o uvjetima rada u sektorima graditeljstva i turizma te primjeni KU u praksi. Sveukupno anketirano: 1028 radnika i 21 poslodavac iz Sektora graditeljstva i Sektora turizma i usluga Hrvatske.

SEKTOR GRADITELJSTVA

• RAZDOBLJE ISTRAŽIVANJA: početak prosinca 2020. godine do kraja lipnja 2021. godine (kontinuirano 7 mjeseci)

• KORIŠTENI INSTRUMENT ISTRAŽIVANJA: Anketa u tiskanom obliku za radnike u sektoru graditeljstva i srodnih djelatnosti i anketa u elektroničkom obliku za poslodavce u sektoru graditeljstva i srodnih djelatnosti

• MJESTO ANKETIRANJA: Teritorij Republike Hrvatske – najviše anketiranih iz područja Zagreba i okolice, Sjeverozapadne Hrvatske i Slavonije, a u manjem dijelu iz područja Istre i Dalmacije. 

• BROJ ISPITANIKA: 852 radnika i 15 poslodavaca iz sektora graditeljstva i srodnih djelatnosti 

NAJVAŽNIJI ZAKLJUČCI:

Analiza anketnog pokazala je kako većina ispitanika ne zna točno obvezuje ili njegova poslodavca granski ili kućni kolektivni ugovor.

Iako je 87,3% ispitanika izjavilo kako njihov poslodavac isplaćuje plaću na račun, problem i dalje ostaje neregularna isplata plaća, odnosno praksa poslodavaca da radnike prijavljuju i plaćaju im doprinose na nižu plaću a ostatak isplaćuju „na ruke“.

Zabrinjavajuća je činjenica da 62,6% radnika koji su sudjelovali u ispunjavanju anketnog upitnika, poslodavac ne omogućava napredovanje/raspored u višu grupu poslova s većom osnovnom plaćom/koeficijentom. Zaposleni koji najčešće ostaju na istim radnim mjestima i samo dobivaju poneki dodatni bod za radni staž vodi ka stagnaciji i demotivaciji.

Najčešći dodaci koje poslodavci plaćaju su dodatak za prekovremeni rad i dodatak za staž kod poslodavca. Ostali ugovoreni dodaci na plaću rjeđe se koriste, ali i nisu dovoljno prepoznati kao obveza ugovorena kolektivnim ugovorom.

Analizom upitnika u dijelu koji se odnosi na evidenciju i plaćanje sati rada i prekovremenih vidljivo je kako 66,7% ispitanika dnevno radi do 10 ili 12 sati, te iako 58,7% ispitanika poslodavac u cijelosti evidentira i plaća sve odrađene sate, 41,3% ispitanika za svoj rad nisu plaćeni u cijelosti.

SEKTOR TURIZMA

• RAZDOBLJE ISTRAŽIVANJA: Početak prosinca 2020. godine do kraja lipnja 2021. godine (kontinuirano 7 mjeseci)

• KORIŠTENI INSTRUMENT ISTRAŽIVANJA: Anketa u elektroničkom obliku za radnike i poslodavce u sektoru turizma i usluga Hrvatske

• MJESTO ANKETIRANJA: Teritorij Republike Hrvatske – najviše anketiranih iz područja Istre i Zagreba, a u manjem dijelu iz područja Dalmacije. 

• BROJ ISPITANIKA: 176 radnika i 6 poslodavaca iz sektora turizma i usluga Hrvatske 

NAJVAŽNIJI ZAKLJUČCI:

S obzirom da je u anketiranju sudjelovalo 77,3 %  članova i 22,7% radnika koji nisu članovi sindikata, možemo zaključiti da je veći postotak radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme učlanjen u sindikat, što odgovara statistikama STUH-a. Kako je vidljivo iz ankete, zbog visokog udjela sezonskog rada u djelatnosti turizma i ugostiteljstva značajno je prisutno zapošljavanje “stalnih sezonskih radnika” i radnika na određeno vrijeme koji obavljaju  privremene i povremene poslove  –  njih čak 39,9 posto.

Analizom upitnika u dijelu koji se odnosi na primjenu kolektivnih ugovora 52,8 % ispitanika navodi kako poslodavca obvezuje granski kolektivni ugovor, 42,6 % navodi da ga obvezuje kolektivni ugovor na razini poslodavca (tzv. kućni kolektivni ugovor), a 4,6 % zaposlenih nema saznanja obvezuje li poslodavca kolektivni ugovor.

Ostali radnici, a posebno sezonski radnici na određeno vrijeme nisu dovoljno  upoznati o kolektivnom ugovoru koji za njih zajedno sa poslodavcem zaključuje sindikat.

U dijelu upitnika koji se odnosi na isplatu dodataka na plaću, iz prikupljenih odgovora može se zaključiti da većina poslodavaca I to 93,2 % isplaćuje dodatke na plaću, a što je rezultat ugovorenih prava u granskom i kućnim kolektivnim ugovorima.

Analizom podataka možemo zaključiti da u pregovorima na kućnom nivou, a posebno ukoliko ishodimo izmjene Zakona o radu na način da za članove sindikata možemo ugovoriti povoljnija prava , kao sindikat imamo dosta prostora za članove sindikata ugovarati dodatna materijalna prava.

Možemo zaključiti da osiguranje radnika za štetu od povrede na radu nije obveza poslodavca pa je i to za sindikat također mogućnost za ugovoriti to osiguranje u kolektivnom ugovoru kao  obvezu poslodavca.

Analizom upitnika u dijelu kojem se od radnika traži odgovori o njihovim očekivanjima od sindikata čak 93,8 % ispitanih odgovorilo je da od  sindikata očekuju povećanje plaća u idućim kolektivnim pregovorima.

Već dugi niz godina članstvo je nezadovoljno primjenom svih ugovorenih prava iz kolektivnog ugovora na sve zaposlene kod poslodavca , odnosno i na radnike koji nisu članovi sindikata i koji ne plaćaju sindikalnu članarinu. Izmjenama Zakona o radu Sindikat turizma i usluga Hrvatske je pokrenuo inicijativu za definiranjem prava sindikata ugovaranja pojedinih prava  samo za članove sindikata, a što nije u suprotnosti s europskim zakonodavstvom i sudskom praksom Europskog suda  pravde.

Detaljnu analizu rezultata istraživanja pronađite dolje niže, u dijelu - DOKUMENTI – ANALIZA PRIMJENE KU

_______________________________________________________________________________________

Dana 09.07.2021. godine  predstavljeni su rezultati istraživanja tj. analiza primjene KU graditeljstva i KU turizma u praksi koja za svoj specifični cilj ima povećati kapacitete socijalniih partnera u graditeljstvu i turizmu za uređenje uvjeta rada i poboljšanje kvalitete radnih mjesta, putem napređenja primjene granskih kolketivnih ugovora, proširenja njihovog sadržaja na nove teme te jačanje svijesti poslodavaca i radnika o sadržaju i obveznosti primjene granskih kolektivnih ugovora.

_________________________________________________________________________________________

Vanjska stručnjakinja Marta Vidaković Mukić izradila je analizu pravnog uređenja plaća u RH kojom je obuhvaćen:

(1) analitički pregled pravnog uređenja plaća u RH  tj. zakona i drugih propisa kojima su uređeni radni odnosi  i plaće radnika (Zakon o radu, Zakon o minimalnoj plaći, Kolektivni ugovor za graditeljstvo, Pravilnik o sadržaju obračuna plaće ili otpremnine i dr.)

(2) analizirani porezni i drugi propisi kojima su uređeni porezi i doprinosi iz plaća i na plaću radnika (Zakon o porezu na dohodak, Zakon o doprinosima, Pravilnik o porezu na dohodak, Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke,  Pravilnik o sadržaju obračuna plaće ili otpremnine, Zakon o prikupljanju podataka o osiguranicima o doprinosima za obvezno mirovinsko osiguranje, Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju i korištenju podataka o primitcima i javnim davanjima po osiguranicima i dr.).

Najvažniji zaključci analize:

Imajući u vidu opisano normativno stanje u RH i stvarno stanje u sektoru graditeljstva, Vlada Republike Hrvatske trebala bi predložiti donošenje zakona i drugih propisa kojima bi se:

- cjelovito uredio institut plaće i minimalne plaće te uveo efikasan nadzor nad isplatom ugovorenih plaća iz kolektivnog ugovora

- provodio efikasniji nadzor primjene propisa i kolektivnih ugovora iz područja zaštite na radu

- donijeli bolji propisi na području zaštite na radu, posebno u području primjene preventivnih  mjera  protiv stresa i mobinga, rada na visini te za  bolju zaštitu radnika  od visokih temperatura  koji rade  na otvorenom

- donijeli, odnosno predložili propisi koji bi sindikatu   omogućili pristup radnicima na radnim mjestima, uključujući đacima i studentima na praksi, kako bi se upoznali s njihovim problemima i kako bi ih upoznali sa sindikalnim radom

- donijeli propisi koji bi stvorili institucionalne poticaje za jačanje i daljnji razvoj kolektivnog pregovaranja, kako bi ono postalo dominantnim načinom uređenja odnosa između radnika i poslodavaca  te ukinuli  jednostrani akti  poslodavca  kojim  se uređuju plaće i materijalna prava radnika

Detaljnu analizu možete pročitati niže, u dijelu - DOKUMENTI - ANALIZA PRAVNOG UREĐENJA PLAĆA U RH

 ______________________________________________________________________________________________

Ciljevi projekta:

 • Napraviti istraživanje i analiza o uvjetima rada u sektoru graditeljstva i primjeni proširenih KU (graditeljstvo, ugostiteljstvo) te izraditi preporuke o daljnjem razvoju kolektivnog pregovaranja
 • Organiziranje pet kampanja informiranja radnika i poslodavaca (sadržaj i primjena KU) 
 • Organiziranje pet bipartitnih regionalnih radionica o kolektivnom pregovaranju u sektorima graditeljstva i turizma

__________________________________________________________________________________________________

Aktivnosti:

 • Održana uvodna konferencija 23.10.2020. 
 • Održan 1. sastanak projektnog tima 23.10.2020. + dionici upoznati s projektnim ciljevima i aktivnostima
 • Održan 2. sastanak projektnog tima 22.01.2021.
 • Održan 3. sastanak projektnog tima 08.10.2021.
 • Održana 1. regionalna radionica u Splitu 23.03.2021. - Kolektivno pregovaranje u vrijeme krize (COVID-19)
 • Održana 2. regionalna radionica u Poreču 27.05.2021. - Izmjene zakona o radu - refleksija na kolektivne pregovore, razlikovanje prava člana i ne člana u kolektivnim ugovorima
 • Održana 3. regionalna radionica u Osijeku 12.10.2021. - Dobra praksa i izazovi pregovaranja na kućnim razinama u sindikalnim podružnicama Slavonske regije, nove teme i sadržaji kolektivnih ugovora.
 • Tiskan letak o kolektivnom ugovoru za graditeljstvo za radnike i poslodavce na hrvatskom, engleskom, ukrajinskom, albanskom i turskom jeziku
 • Provedena dvodnevna kampanja informiranja 97 domaćih radnika, 132 strana radnika, te 3 poslodavca na gradilištu Pelješkog mosta o njihovim pravima i sadržaju Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
 • Provedena i predstavljena analiza uvjeta rada radnika u građevinskom i ugostiteljskom sektoru

__________________________________________________________________________________________________

 

 

 

SGH je dio

Postavite nam pitanje

U slučaju da imate pitanje vezano za prava radnika u graditeljstvu, a niste uspjeli pronaći odgovor na ovim stranicama, ovdje možete postaviti svoj upit.
Pošaljite upit