loading

Propisi

Propisi

Propisi iz područja radnog i socijalnog prava

PRAVA IZ RADNOG ODNOSA

Opća prava:

 • zabranjena je izravna ili neizravna diskriminacija na području rada i radnih uvjeta, uključujući kriterije za odabir pri zapošljavanju, napredovanju, stručnom osposobljavanju i drugo,
 • sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme – ugovor o radu na određeno vrijeme predstavlja iznimku, koja mora biti opravdana objektivnim razlozima; rad na određeno vrijeme može trajati najduže tri godine kod istog poslodavca,
 • poslodavac je dužan radniku osigurati uvjete za rad na siguran način koji ne ugrožava njegov život, zdravlje, čudoređe i zaštitu privatnosti,
 • pravo na školovanje, obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje u skladu s mogućnostima i potrebama rada.


Odmori i dopusti:

 • pravo na dnevnu stanku u trajanju od trideset minuta koja se ubraja u radno vrijeme;
 • pravo na dnevni odmor u trajanju od najmanje dvanaest sati neprekidno (izuzetak su radnici na sezonskim poslovima čiji dnevni odmor traje najmanje deset sati neprekidno, pod uvjetom da se tom radniku u svakom razdoblju od osam dana osigura zamjenski dnevni odmor , u trajanju jednakom propuštenim satima odmora) ;
 • pravo na tjedni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje dvadeset četiri sata, a za maloljetnog radnika u neprekidnom trajanju od najmanje četrdeset osam sati;
 • pravo na plaćeni godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu u trajanju od najmanje četiri tjedna – radnik se prava na godišnji odmor ne može odreći;
 • pravo na korištenje godišnjeg odmora u dva dijela, ako se radnik i poslodavac ne dogovore drukčije, s time da u kalendarskoj godini iskoristi najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju;
 • pravo prijenosa neiskorištenog dijela godišnjeg odmora i pravo korištenja istog najkasnije do 30. lipnja iduće godine;
 • pravo da radnik bude obaviješten o razdoblju korištenja godišnjeg odmora i njegovom trajanju najmanje petnaest dana prije korištenja godišnjeg odmora;
 • pravo radnika da koristi jedan dan godišnjeg odmora po svom izboru uz obvezu da poslodavca obavijesti o tome najmanje tri dana prije korištenja;
 • pravo radnika da tijekom kalendarske godine koristi plaćeni dopust za osobne važne potrebe u ukupnom trajanju od najviše sedam dana (npr. sklapanje braka, porod supruge, teža bolest ili smrt člana uže obitelji).


Zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja:

 • pravo trudnica na jednako postupanje – poslodavac ne smije odbiti zaposliti ženu, niti joj otkazati ugovor o radu zbog trudnoće, te ne smije tražiti od radnice bilo kakve podatke o trudnoći, osim ako radnica osobno zahtijeva određeno pravo koje joj pripada radi zaštite trudnica;
 • pravo trudnice, odnosno žene koja doji dijete da poslodavcu predloži sklapanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima za obavljanje drugih odgovarajućih poslova:
 • pravo na korištenje rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, na rad s polovicom punog radnog vremena, na rad u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta, na dopust trudnice ili majke koja doji dijete, pravo na rad u skraćenom radnom vremenu radi skrbi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, u skladu sa posebnim propisima, te pravo da se ta razdoblja smatraju radom u punom radnom vremenu ako je za stjecanje određenih prava iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom važno prethodno trajanje radnog odnosa;
 • zabrana otkaza;
 • pravo radnika da izvanrednim otkazom otkaže ugovor o radu;
 • pravo povratka na prethodne ili odgovarajuće poslove.


Zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad:

 • zabrana otkazivanja ugovora o radu za vrijeme privremene nesposobnosti za rad ako je ista uzrokovana ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću;
 • pravo povratka na prethodne ili odgovarajuće poslove radnika koji je privremeno nesposoban za rad;
 • pravo zaposlenja na drugim poslovima;
 • pravo na otpremninu najmanje u dvostrukom iznosu od iznosa koji radniku pripada u slučaju da je radnik pretrpio ozljedu na radu, odnosno obolio od profesionalne bolesti, a nakon završenog liječenja i oporavka ne bude vraćen na rad;
 • prednost pri stručnom osposobljavanju i školovanju.

Pravo na plaću i naknadu plaće:

 • pravo na jednaku plaću žena i muškaraca za jednaki rad i rad jednake vrijednosti;
 • pravo na isplatu plaće nakon obavljenog rada;
 • pravo na isplatu u novcu;
 • poslodavac je obvezan radniku najkasnije petnaest dana od dana isplate plaćen, naknade plaće ili otpremnine dostaviti obračun plaće koji je ovršna isprava, a u slučaju neisplate ili neisplate u cijelosti dužan je obračun dostaviti radniku do kraja mjeseca u kojem je isplata dospjela; pravo je radnika zatražiti od poslodavca ovu ispravu, odnosno podnijeti protiv poslodavca prijavu nadležnoj Inspekciji rada;
 • pravo na povećanu plaću za otežane uvjete rada, prekovremeni i noćni rad, za rad nedjeljom, blagdanom ili drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi;
 • pravo na naknadu plaće za razdoblja u kojima radnik ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom ili kolektivnim ugovorom;
 • pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojeg je došlo krivnjom poslodavca ili zbog drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran, te za vrijeme dok se ne provedu mjere zaštite na radu.


Otkaz ugovora o radu:

 • u slučaju redovitog poslovno uvjetovanog otkaza ugovora o radu, redovitog osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu i u slučaju otkaza ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora o radu ukoliko radnik ne prihvati novo ponuđeni ugovor, radnik ima pravo na:

a) otkazni rok čija dužina se određuje s obzirom na vrijeme koje je radnik neprekidno bio u radnom odnosu kod poslodavca i

b) otpremninu koja se ne smije odrediti u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca, pod uvjetom da poslodavac otkazuje ugovor o radu nakon dvije godine neprekidnog rada;

 • u slučaju otkaza ugovora o radu radnik ima pravo podnijeti poslodavcu zahtjev za zaštitu svojih prava u roku 15 dana od dana primitka odluke o otkazu. Poslodavac ima pravo u daljnjem roku od 15 dana očitovati se na zahtjev za zaštitu prava radnika.
   

SGH je dio

Postavite nam pitanje

U slučaju da imate pitanje vezano za prava radnika u graditeljstvu, a niste uspjeli pronaći odgovor na ovim stranicama, ovdje možete postaviti svoj upit.
Pošaljite upit